การประเมินพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะรากข้าวที่ดีเพื่อการเลี่ยงสภาวะแล้ง

Publish Year International Journal 2
2022 exPhormmard, W., exNwe, Z.M., exSookgul, P., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "Rice (Oryza sativa L.) breeding for a combination of shallow and deep root traits derived from lowland ? upland for alternate wetting and drying systems", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 180-192
2021 exAesomnuk, W., inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exRuanjaichon, V., inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exToojinda, T., exWanchana, S., inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "Estimation of the genetic diversity and population structure of thailandโ€™s rice landraces using snp markers", Agronomy, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 99
Publish Year National Journal 1
2020 exปิยะพร เผือกผ่อง, ex ธีรยุทธ ตู้จินดา, ex โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของสภาวะแล้งต่อวันออกดอก ความสูง จ้านวนหน่อต่อกอ และ น้ำหนักแห้งของข้าว ในสภาพนาลุ่มน้ำฝน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1(พิเศษ), สิงหาคม - พฤศจิกายน 2020, หน้า 310-314