Journal

Article
การตรวจสอบเชื้อราสาเหตุของโรคกิ่งแห้งของทุเรียน
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
48
Issue
4
Year
กันยายน - ตุลาคม 2020
Page
703-714
Class
ชาติ
DOI
10.14456/kaj.2020.65
Related Link
-

Author

Output From Project

การติดตามสภาพการโรคเพื่อพัฒนาระบบการจัดการโรคและเชื้อสาเหตุของทุเรียนในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008561 ชื่อวิชา Advanced Plant Pathology I,1 ก.ย. 2021 - 1 ก.ย. 2021
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช การใช้ประโยชน์ :การนำผลการวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงของโรคกิ่งแห้งนั้นเกิดจากเชื้อรา Fusarium solani และ F. incarnatum มิได้เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora และได้แนะนำสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคกิ่งแห้งซึ่งสามารถควบคุมเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนได้อีกด้วย,13 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020