Journal

Article
การประเมินสัณฐานวิทยา การทนทานต่อโรคราน้ำค้าง และปริมาณสารสำคัญของเชื้อพันธุกรรมโหระพาที่รวบรวมโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฤดูฝน
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
Volume
2
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2019
Page
15-28
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-