Journal

Article
การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและสารอาหารในเนื้อปลานิล ที่ผ่านกระบวนการปรุงโดยใช้ความร้อนชื้น
Journal
วารสารโภชนาการ (ISSN: 25868772)
Volume
54
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
24-36
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-