Journal

การเคลือบวุ้นบนผิวเนื้อมะพร้าวด้วยเทคนิคการเคลือบด้วยไฟฟ้าสถิต
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (ISSN: 16863070)
15
1
53-63
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-