Journal

Article
กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
Journal
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (ISSN: 08571384)
Volume
62
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2019
Page
4-19
Class
ชาติ
DOI
"_"
Related Link
-