Journal

ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ-เคมี องค์ประกอบน้ำนม และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นมแพะสเตอริไลส์ที่ผลิตจากน้ำนมแพะดิบแช่แข็ง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
2
1
23-31
มกราคม - เมษายน 2019
ชาติ
-
-
-
-