Journal

พฤติกรรมการรับชมรายการข่าวและความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อการรับชมรายการข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
วารสารจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 26974185)
1
1
63-77
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-