Journal

Article
ผลของความถี่ในการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต คุณภาพช่อดอก และปริมาณไนโตรเจนสะสมในกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย‘เอียสกุล’
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
49
Issue
1 (พิเศษ)
Year
มกราคม - เมษายน 2018
Page
257-261
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-