Journal

Article
ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการหกล้มต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
Journal
วารสารพยาบาลทหารบก (ISSN: 15135217)
Volume
18
Issue
พิเศษ
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
Page
41-48
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-