Journal

การมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (ISSN: 22870121)
6
2
37-50
พฤษภาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-