Journal

Article
สมบัติไดอิเล็กตริกของอาหารเสมือนจริงของข้าวสุกที่สำคัญต่อกระบวนการสเตอริไลซ์ด้วยไมโครเวฟ
Journal
Innovative Food Science and Emerging Technologies (ISSN: 14668564)
Volume
45
Issue
-
Year
กุมภาพันธ์ 2018
Page
98-105
Class
นานาชาติ
DOI
10.1016/j.ifset.2017.09.002
Related Link
-