การสเตอริไลส์ข้าวพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมรับประทานด้วยไมโครเวฟแบบสายพานต่อเนื่อง

Publish Year International Journal 3
2018 exนายธรรมนูญ อักษรศรี, exJuming Tang, exZhongwei Tang, exHuimin Lin, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "สมบัติไดอิเล็กตริกของอาหารเสมือนจริงของข้าวสุกที่สำคัญต่อกระบวนการสเตอริไลซ์ด้วยไมโครเวฟ", Innovative Food Science and Emerging Technologies, ปีที่ 45, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 98-105
2018 exนายธรรมนูญ อักษรศรี, exEllen R, Bornhorst, exJuming Tang, exZhongwei Tang, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "พัฒนาระบบอาหารจำลองที่มีส่วนผสมของข้าวสำหรับการสเตอริไลซ์ด้วยความร้อนโดยใช้ไมโครเวฟ", LWT Food Science and Technology, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 1-36
2017 exนายธรรมนูญ อักษรศรี, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ความรุนแรงในการให้ความร้อนและคุณภาพของข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์ผ่านการให้ความร้อนในระดับพาสเจอไรซ์ด้วยไมโครเวฟอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง", International Journal of Food Properties, ปีที่ 19, ฉบับที่ 12, สิงหาคม 2017, หน้า 1-34
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพาสเจอไรซ์ข้าวพร้อมรับประทานและสับปะรดในน้ำเชื่อมด้วยไมโครเวฟ", The 4th IFTPS South East Asia Technical Outreach Seminar, November 29, 2018, Bangkok, Thailand , 29 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายธรรมนูญ อักษรศรี, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ความรุนแรงในการฆ่าเชื้อและคุณภาพของข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทานพาสเจอร์ไรส์ด้วยไมโครเวฟแบบสายพานไหลต่อเนื่อง", International Conference on Food Properties, 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exนายธรรมนูญ อักษรศรี, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ระดับความร้อนในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ และคุณภาพของข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิทที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบต่อเนื่องในระดับอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 54, 3 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2021 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส ธนิตา ศรีศิริจันทร์, exนส สุภาวดี มีสิงห์, exนส อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, "กรรมวิธีการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิทสเตอริไลซ์ด้วยคลื่นไมโครเวฟความถี่ 2,450 MHz", Kasetsart University, 2021