Journal

การจำแนกชนิดของเชื้อรา Aspergillus spp. และ Penicillium spp. ที่ปนเปื้อนใน อาหารผลิตผลทางการเกษตร และดินเพาะปลูก และการสร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
48
1
127-138
มกราคม - เมษายน 2017
ชาติ
-
-
-
-