Journal

การบำบัดนำ้เสียโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยแบคทีเรียท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพที่คัดเลือกได้จากนำ้เสีย
Thai journal of science and technology (ISSN: 22867333)
6
2
140-152
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-