การบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตขนมจีนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจากการคัดแยกในน้ำเสียโรงงานผลิตขนมจีนร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยทดลองขนาดเล็ก

Publish Year International Journal 1
2015 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Capability of Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides(L.)Nash) on Wastewater Treatment from Fermented Rice Noodle", Nature Environment and Pollution Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2015, หน้า 113-118
Publish Year National Journal 3
2022 exวรางคณา จันดา, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exอลงกรณ์ อํานวยกาญจนสิน, "ชีวภัณฑ์ทางเลือกของสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนเมล่อน", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 1683-1700
2019 exอารีรัตน์ ขณะรัตน์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 43-53
2017 exกุลยา โรจน์พานิช, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดนำ้เสียโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยแบคทีเรียท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพที่คัดเลือกได้จากนำ้เสีย", Thai journal of science and technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 140-152
Publish Year National Conference 1
2016 exธงชัย เฟาสันเทียะ, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การคัดแยกและจำแนกแอคติโนแบคทีเรียจากดินชายหาดแม่รำพึงและศักยภาพการย่อยสลายทางชีวภาพของปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย