Journal

Article
การประเมินมูลค่าการจัดการพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดีเพื่อการใช้ประโยชน์น้ำในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
Journal
วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) (ISSN: 2286718X)
Volume
7
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-