Journal

การบริหารจัดการป่าชุมชนพระพุทธบาทน้อย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
35
1
107-116
มกราคม - เมษายน 2016
ชาติ
-
-
-
-