Journal

พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ในตลาดสุขใจ อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
47
1
47-56
มกราคม - เมษายน 2016
ชาติ
-
-
-
-