การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโซ่คุณค่าสามพรานโมเดล

Publish Year National Journal 3
2018 exนางสาวจิดรานุช พิมพ์สวัสดิ์, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในสามพรานโมเดล", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 113-124
2018 exนางสาวธนิษฐา ปานนก, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในสามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี", วิทนาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 179-192
2016 exกิตติณัฎฐ์ จิตต์อาจหาญ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ในตลาดสุขใจ อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 47-56