Journal

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังสดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย
วารสารวิชาการ Thai VCML (ISSN: 19061870)
8
1
106-117
มกราคม - มิถุนายน 2015
ชาติ
-
-
-
-