การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์มันสำปะหลัง

Publish Year International Journal 1
2018 exBuddhakulsomsiri, J., inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exPannakkong, W., "Prediction models of starch content in fresh cassava roots for a tapioca starch manufacturer in Thailand", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 154, ตุลาคม 2018, หน้า 296-303
Publish Year National Journal 1
2015 exธิดาภัทร วงศ์ประเสริฐ, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. จิรชัย พุทธกุลสมศิริ, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังสดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย", วารสารวิชาการ Thai VCML, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 106-117
Publish Year National Conference 1
2014 exธิดาภัทร วงศ์ประเสริฐ (นิสิต), inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exจิรชัย พุทธกุลสมศิริ, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังสดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย", การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 14 (Thai VCML 2014), 21 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย