Journal

International Journal of Developmental Biology (ISSN: 16963547)
59
-
453-460
มิถุนายน 2015
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นำกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก (ปีที่ 2)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดตั้งธนาคารเซลล์สัตว์เพื่อการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน),2 พ.ค. 2016 - 28 เม.ย. 2017