การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์สืบพันธุ์ต้นำกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก (ปีที่ 2)

Publish Year International Journal 1
2015 exฐานิดา ศรีหาวงศ์, exTakashi Kuwana, inดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chicken Primordial Germ Cell Motility in Response to Stem Cell Factor Sensing", International Journal of Developmental Biology, ปีที่ 59, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 453-460
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemoattractant action of avian stem cell factor on chicken primordial germ cell migration", The international Workshop for Preservation of Avian Primordial Germcell and Its Usages, 26 มกราคม - 26 มีนาคม 2011, Okinawa อื่นๆ ญี่ปุ่น