Journal

Article
การตรวจหาแบคทีเรียปนเปื้อนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
Journal
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม (ISSN: 08570965)
Volume
17
Issue
4
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2015
Page
3-15
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-