Journal

Article
การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์และแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะการผลิตในสุกรพันธุ์แท้
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ) (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2013
Page
187-190
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-