Person Image

  Education

  • วท.ด.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534

  Expertise Cloud

  การเจริญเติบโตการประกวดโคเนื้อในระบบสากลการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การเปลี่ยนแปลงไก่ตะเภาทองไก่สามเหลืองเขตร้อนชื้นความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกกรมค่าการผสมพันธุ์ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมคำ สำ คัญ: แม่สุกร ค่ำพำรำมิเตอร์ทำงพันธุกรรม จำนวนลูกแรกคลอดมีชีวิต นำ้ หนักแรกคลอดเฉลยี่คุณภาพเนื้อโคขุนพันธุ์กาแพงแสน คุณภาพซาก ประเภทของโคขุน อายุเมื่อเข้าแปรสภาพโคนม โคเนื้อโคเนื้อกำแพงแสนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนจีโนม แนวโ้น้มทางพันธุกรรมผลผลิตน้ำนมพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนพันธุศาสตร์พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมแม่สุกรรีนาวน์ลักษณะขนลักษณะโครงร่างลักษณะซากสถิติสำหรับการวิจัยทางสัตว์สมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพการสืบพันธุ์สุกรโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, พันธุศาสตร์, สถิติสำหรับการวิจัยทางสัตว์

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก