Journal

ผลของอุณหภูมิและความสุกต่อค่าการนำไฟฟ้า ความชื้น และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ของกล้วยน้ำว้าระหว่างกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลับสยาม (ISSN: 16863070)
10
1
42-50
ตุลาคม 2014 - กันยายน 2015
ชาติ
-
-
-
-