Journal

Article
การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อกำหนดวิธีการการจัดเส้นทางรถขนส่งสินค้าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ำที่สุด
Journal
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา (ISSN: 23510048)
Volume
2
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2014
Page
44-49
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-