การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการส่งออกมะม่วงและมังคุด

Publish Year National Journal 6
2019 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนและพลังงานเพื่อการส่งออกผลไม้ไทยโดยแบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019
2016 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบเส้นทางการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อการส่งออกผลไม้", วิศวกรรมสารลาดกระบัง, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม - พฤษภาคม 2016, หน้า 78-83
2015 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งภายในประเทศเพื่อการส่งออกมะม่วง", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015
2014 inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อกำหนดวิธีการการจัดเส้นทางรถขนส่งสินค้าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ำที่สุด", วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 44-49
2014 inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "A THREE-PHASE ALGORITHM FOR SOLVING A FLEET SIZE AND MIX VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS UNCERTAIN DEMANDS", วาสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 77-89
2012 inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exคเณศ พลอยดนับ, "ขั้นตอนวิธีเมคสแปนทรีสำหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบตามงาน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 81, กรกฎาคม - กันยายน 2012, หน้า 1-16
Publish Year International Conference 5
2015 exTharinee Manisri, exKusuma Soonpracha, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "A STUDY OF DRAYAGE OPERATION IN INTERMODAL TRANSPORT FOR ASEAN CONNECTIVITY", The International Conference on Management, Business, and Economics & The 3rd International Conference on Tourism, Transport, and Logistics 2015, 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exกุสุมา สุนประชา, "Heterogeneous VRP Review and Conceptual Framework", Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014, 12 - 14 มีนาคม 2014, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2014 inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exTharinee Manisri, exKanjanaporn Charoenpol, "Meta-Heuristic Algorithm for Solving Vehicle Routing Problem with Time Windows", An International Conference for Technology Innovation and Industrial Management 2014, 28 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2014, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exนางสาวกุสุมา สุนประชา, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exTharinee Manisri, "A Re-constructed Meta-Heuristic Algorithm for Robust Fleet Size and Mix Vehicle Routing Problem with Time Windows under Uncertain Demands", The 18th Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems, 10 - 12 พฤศจิกายน 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exธริีณี มณีศรี, exKanjanaporn Charoenpol, "A Hybrid Genetic Algorithm for Vehicle Routing Problem with Time Windows", The 8th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS 2013), 5 - 7 สิงหาคม 2013, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2013 exนายขจรศักดิ์ พรหมสิทธิ์, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ห่วงโซ่ความเย็นเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ไทยไปญี่ปุ่น", การประชุมวิชาการ่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2556, 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exวราพร พันธุ์จันทร์ดี, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินวัฏจักรชีวิตของมะม่วงและมังคุดในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exธริณี มณีศรี, "การเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีเมต้าฮิวริสติกส์สาหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบมีกรอบเวลากรณีมีรถขนส่งหลายขนาดและแบ่งแยกส่งสินค้าได้", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2555, 17 - 19 ตุลาคม 2012, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exปุณยนุช ชัยเจริญธาดา, inดร.ชัชพันธ์ ขำญาติ, อาจารย์, "ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายเมื่อมีข้อจากัดด้านการเติมเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2555, 17 - 19 ตุลาคม 2012, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2012 exทัชพิชา พรมวงค์, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิสิฐ เอื้อธารพิสิฐ, "การศึกษาปัญหาและแก้ปัญหาระบบสินค้าคงคลังของการซ่อมบารุงโดยใช้เทคนิค ABC และการจัดตารางการซ่อมบารุงเครื่องจักร (static schedule).กรณีศึกษา :บริษัทผลิตเส้นด้ายคอตตอน", IE Network Conference 2012 "การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, 17 - 19 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย