Journal

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของฟาร์มได้หรือไม่
Journal of Agricultural and Resource Economics (ISSN: 10685502)
39
1
69-87
เมษายน 2014
นานาชาติ
-
-
-
-