Journal

Biosynthetic origins of menisporopsin A
Journal of Natural Products (ISSN: 01633864)
76
7
1235-1237
กรกฎาคม 2013
นานาชาติ
-
Article
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาชีวสังเคราะห์และการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับชีวสังเคราะห์สาร menisporopsin A จากเชื้อรา Menisporopsis theobromae BCC 4162 โดยใช้เทคนิคทางการติดฉลากด้วย 13C และเทคนิคทางอณูชีววิทยา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403526 ชื่อวิชา Natural Products,14 พ.ย. 2013 - 19 ธ.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสร้างวิถีชีวสังเคราะห์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจาก Menisporopsis theobromae BCC 4162 Reconstruction แหล่งทุน :The Royal society (UK) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้ Newton Advanced Fellowship,1 มี.ค. 2016 - 31 มี.ค. 2018