Journal

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่คนรุ่นใหม่และแรงงานคืนถิ่น: กรณีศึกษาเครือข่ายอินแปง จังหวัดสกลนคร
วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย (ISSN: 00000000)
3
3
43-56
กันยายน - ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่แรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง(แรงงานคืนถิ่น)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176646 ชื่อวิชา Strategic Resource Manage. in Vocational ED.,21 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรม,15 พ.ค. 2012 - 15 พ.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ แหล่งทุน :สกว.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร การใช้ประโยชน์ :นำผลการประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการ,22 ต.ค. 2012 - 22 ต.ค. 2012