การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่แรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง(แรงงานคืนถิ่น)