Journal

Article
Minimally-destructive evaluation of durian maturity based on electrical impedance measurement
Journal
Journal of Food Engineering (ISSN: 02608774)
Volume
116
Issue
1
Year
พฤษภาคม 2013
Page
50-56
Class
นานาชาติ
DOI
http://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.11.021
Related Link
-

Author

Output From Project

ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201567 ชื่อวิชา Multi Data Analysis for Agr Engi Resea,11 พ.ย. 2013 - 9 ธ.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคัดแยกมังคุดเนื้อแก้วแบบทำลายน้อยที่สุดโดยใช้สเปกโทรสโกปีอิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้า แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014