Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 2 0 0
  2023 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ภาคเหนือ) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็บ Haemaphysalis ที่เก็บได้จากโคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2023 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายใต้แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ภาคใต้) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับคุณค่าทางโภชนาการที่ได้จากจิ้งหรีดในฟาร์มเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2021 โครงการพัฒนามาตรฐานคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0