ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็บ Haemaphysalis ที่เก็บได้จากโคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2022 inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนางดานัย แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจหา Trypanosoma evansi ในเลือดม้า กระบือและช้าง โดยวิธีการทางพันธุศาสตร์โมเลกุล", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565, 9 - 10 พฤศจิกายน 2022, หนองจอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย