Conference

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 (ISBN: 9786168263099)
ชาติ
9 - 10 พฤศจิกายน 2022
หนองจอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-