Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2561
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), ม.ราชภัฏสวนสุนันทา, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. หัวหน้าโครงการ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 0 0 0 0
  2019 ผลของการลวกและการเคลือบคาร์บอกซีเมลทิลเซลลูโลสต่อปริมาณอะคริลาไมด์ในมันเทศสีม่วงทอดกรอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 0 0 0 0
  2022 การผลิตสารสกัดจากเครื่องเทศและสมุนไพร 20 ชนิด (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โนนิ (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา 0002 0 0 0 0
  2022 การผลิตสารสกัดจากเครื่องเทศและสมุนไพร 20 ชนิด (ระยะที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย บ. โนนิ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวท์ช็อกโกแลตสอดไส้ครีมทุเรียน หัวหน้าโครงการ บจก.เจแทคโก้ (ประเทศไทย) 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 การทดสอบเบื้องต้น: การหาร้อยละผลผลิตในการผลิตสารสกัดเข้มข้นจากตัวอย่างพืชเครื่องเทศและสมุนไพรไทย 20 ชนิด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โนนิ (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสกลิ่นรสปูแบบเข้มข้น โดยใช้นวัตกรรมการกักเก็บกลิ่นแบบเอนแคปซูเลชั่นสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สามเกลอในรูปแบบครีม หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ SME 0 0 0 0
  2020 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดในแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตหมูแท่งกรอบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 0 0 0 0