โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2023 การพัฒนาชุดวิเคราะห์อย่างง่ายจากรีเอเจนต์ธรรมชาติเพื่อการตรวจสอบยาปฏิชีวนะในอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ผลของโครงสร้างและสารประกอบในหินเกลือพื้นที่อำเภอวานรนิวาสสำหรับการทำเกลือสปา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2019 การหาปริมาณเบต้า-แคโรทีนในผักใบเขียวด้วยการแยกตัวอย่างแบบออนไลน์ด้วยระบบซีเควนเชียลอินเจคชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0