โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 1 0 0
2019 ปัญหากฏหมายกับการใช้หน่วยการเงินในระบบคริปโทเคอร์เรนซี่ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2017 การรับรองสิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2017 เปรียบเทียบหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิดและกฎหมายอาญา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551:ศึกษาการกระทำที่เป็นความผิดแต่มีเหตุยกเว้นโทษ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 ฐานภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ผู้ร่วมวิจัย มหาลิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
2017 เปรียบเทียบหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิดและกฎหมายอาญา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0