ฐานภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฐานภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17: "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน", 21 กรกฎาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย