โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 4 0 0
2013 การออกแบบและวิเคราะห์ผลทางอากาศพลศาสตร์ของอากาศยานไร้คนแบบปีกหมุนแบบไฮบริด หัวหน้าโครงการ One Department One Product 1 4 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2017 การพัฒนาระบบรับข้อมูลการจราจรทางอากาศจากสัญญาณ ADS-B ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการพื้นที่อากาศ (GISAVIA) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2017 การศึกษาแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูมิภาค ระยะที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2016 การศึกษาแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูมิภาค ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0