การพัฒนาระบบรับข้อมูลการจราจรทางอากาศจากสัญญาณ ADS-B ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการพื้นที่อากาศ (GISAVIA)