โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2012 การจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 5 0 0 0
2015 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และสถานภาพทางสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรดิน น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน บริเวณคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย จากเงินรายได้ของมหาวทิยาลัย ที่อนุมัติเป็นชุดโครงการวิจัยบางกะเจ้า (มีหลายคณะร่วมดำเนินการ) 0 0 0 0
2013 การจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2011 ปริมาณฝนและจุดเริ่มต้นของฤดูฝนในภาคตะวันออกเทียบกับทั่วประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2013 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0