แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2556)

  • inดร.ภาณุ ตรัยเวช, อาจารย์

  • inดร.ภาณุ ตรัยเวช, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี