Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2551
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2546
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 11 0 0 0
  2016 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจสำหรับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 โปรแกรมฟุตซอลเชิงนันทนาการในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน:ผลทางสรีรวิทยา จิตวิทยาและโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางของ มก. สำหรับสนับสนุนกลุ่มวิจัย 0 0 0 0
  2011 รูปแบบสรีรจิตวิทยาของนักกีฬากอล์ฟอาชีพไทยขณะทำการพัตต์ และการพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะทางจิตใจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2017 การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถานศึกษา ผู้ร่วมวิจัย กรมพลศึกษา 0 0 0 0
  2012 การศึกษาผลของการใช้น้ำมันมวยที่มีต่อทางสรีรวิทยา จิตวิทยาและสมรรถนะทางการกีฬา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด 0 0 0 0
  2011 การศึกษา วัด และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ผู้ร่วมวิจัย กรมพลศึกษา 0 0 0 0