รูปแบบสรีรจิตวิทยาของนักกีฬากอล์ฟอาชีพไทยขณะทำการพัตต์ และการพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะทางจิตใจ

Publish Year National Journal 9
2013 inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, "องค์ประกอบความสามารถของนักกอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น: ความสัมพันธ์ระหว่างแต้มต่อทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิต", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 31-43
2013 exผศ.ดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, "แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาเยาวชนไทย: เพศและชนิดกีฬา", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 115-126
2012 exสุพัชรินทร์ ปานอุทัย, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกทักษะทางจิตใจที่มีต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกอล์ฟอาชีพไทย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 117-129
2011 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีรยา ชลานันต์ , inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553. วิทยาสารกำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3.", วิทยาสารกำแพงแสน , ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 72-84
2010 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลของนักกีฬาก่อนการแข่งขัน", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 29-44
2009 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร, "แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขัน", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 219-240
2009 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเชื่อมั่นทางการกีฬา", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 335-346
2009 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย", วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009
2005 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความวิตกกังวลและความเครียดทางการกีฬา", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน 2005 - ธันวาคม 2007