โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2010 การศึกษากลวิธีการฝึกฝนทักษะในการฟังภาษาญี่ปุ่น โดยใช้การเรียนรู้แบบศึกษาด้วยตนเองของนิสิตวิชาเอกภาษา ญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2008 ทิศทางการปลูกข้าวในไทย: จากเกษตรกรรมสมัยใหม่สู่เกษตรกรรมยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0