การศึกษากลวิธีการฝึกฝนทักษะในการฟังภาษาญี่ปุ่น โดยใช้การเรียนรู้แบบศึกษาด้วยตนเองของนิสิตวิชาเอกภาษา ญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์